Shinjuku-ku, Tokyo, Japan    https://www.facebook.com/mikuto.shou.3