I'm Savannah. I act pretty blonde.

   @lmfaoSAVANNAH