Positive one

Guangzhou, China    http://twitter.com/EeeKikiShek