stranger

São Paulo-Brasil    http://ayumizinha.tumblr.com/