a taken 19 year old vietnamese lady.

illadelphia    http://www.iliveinanga.tumblr.com