S₦Sd ➜ 소녀시대 ♔


GEE GEE GEE GEE BABY BABY Girls' Generation // So Nyuh Shi Dae (소녀시대) Taeyeon // Kim Taeyeon // 김태연 Jessica // Jung SooYeon // 정수연 Sunny // Lee Soonkyu // 이순규 Tiffany // Hwang MiYoung // 황미영 Hyoyeon // Kim Hyoyeon // 황미영 Yuri // Kwon Yuri // 권유리 SooYoung // Choi SooYoung // 최수영 Yoona // Im YoonAh // 임윤아 Seohyun // Seo Joohyun // 서주현 My biases are Tiffany and Yuri ♡

ೃ*ღ 소녀시대 ღ*ೃ
ᴛᴀᴇʏᴇᴏɴ | ᴛɪғғᴀɴʏ | ʜʏᴏʏᴇᴏɴ | sᴇᴏʜʏᴜɴ | ʏᴜʀɪ | ʏᴏᴏɴᴀ | sᴏᴏʏᴏᴜɴɢ | sᴜɴɴʏ | ᴊᴇssɪᴄᴀ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀

NOW IS GIRLS' GENERATION
#OT9 - 소녀시대

snsd
99

@vansit You don't have to say I love you to say I love you