C.(Alum) A.(Shton) L.(Uke) M.(Ichael)†

gifs, mostly of my faves

ashton
emmy
emmy
@emmytimes  
88

@emmytimes mr. Irwin 94"