I like ₪ ø lll ·o.

Vinnitsya, Ukraine    http://vkontakte.ru/sasha.illyina