I love to read, write & to take photos!

Livingston, Scotland    @clopollo