เข้ามาได้แล้วกู

เป็นพยาธิในตัวพี่ชู    http://t.co/wsytD7MXh8