I love Nicki Minaj, Jadah Doll, Melanie Martinez and the moon🌙💖

   @chammz