Albany, New York    http://twitter.com/#!/AshleyYakel