Japanese Anime Stuff

Shitposts, some memes, a bit of feminism, lgbt+, shipping and fandoms

"The only thing we're allowed to do is to belive we won't regret the choice we made."
-Levi Ackerman

• ʏᴜʀɪ ᴏɴ ɪᴄᴇ • ᴀᴛᴛᴀᴄᴋ ᴏɴ ᴛɪᴛᴀɴ • ᴅᴇᴀᴛʜ ɴᴏᴛᴇ • ᴅᴀɴɢᴀɴʀᴏɴᴘᴀ • ʜᴀɪᴋʏᴜᴜ • ᴍʏsᴛɪᴄ ᴍᴇssᴇɴɢᴇʀ • ʙʟᴀᴄᴋ ʙᴜᴛʟᴇʀ • ᴏʜsʜᴄ • ᴋᴀᴍɪsᴀᴍᴀ ᴋɪss • ᴏᴛʜᴇʀ sᴇʀɪᴇs •

進撃の巨人
・wιngѕ oғ ғreedoм・
мιĸe wιnѕ тнe award ғor мoѕт υnder-apprecιaтed aoт cнaracтer, everyone elѕe go нoмe
(now...looĸ ι don'т ѕнιp ererι aт all, вυт ι нave тo apprecιaтe good ғanarт wнen ι ѕee ιт.)

Superthumb
SenpaiNoticeMe;-;
SenpaiNoticeMe;-;
@SenpaiNoticeMeee  
658

@SenpaiNoticeMeee Those feels xD  

Superthumb
SenpaiNoticeMe;-;
SenpaiNoticeMe;-;
@SenpaiNoticeMeee  
418

@SenpaiNoticeMeee 😳The struggles xD  

Superthumb
SenpaiNoticeMe;-;
SenpaiNoticeMe;-;
@SenpaiNoticeMeee  
497

@SenpaiNoticeMeee They take your soul xD  

anime
SenpaiNoticeMe;-;
SenpaiNoticeMe;-;
@SenpaiNoticeMeee  
625

@SenpaiNoticeMeee T^T The feels are strong