Taeyeon

Kim TaeYeon ♥ Hwang Tiffany. (TAENY)
Girls Generation OTP.

LOVE TAENY
TAENY IS REAL

‹ ʀɪɢʜᴛ ɴᴏᴡ, SNSD! ғʀᴏᴍ ɴᴏᴡ ᴏɴ, SNSD! ғᴏʀᴇᴠᴇʀ, SNSD! ›
‹ 지금은 소녀시대! 앞으로도 소녀시대! 영원히 소녀시대! ›
‹ 𝒿𝒾𝑔𝑒𝓊𝓂-𝑒𝓊𝓃 𝓈𝑜𝓃𝓎𝑒𝑜𝓈𝒾𝒹𝒶𝑒! 𝒶𝓅-𝑒𝓊𝓁𝑜𝒹𝑜 𝓈𝑜𝓃𝓎𝑒𝑜𝓈𝒾𝒹𝒶𝑒! 𝓎𝑒𝑜𝓃𝑔-𝓌𝑜𝓃𝒽𝒾 𝓈𝑜𝓃𝓎𝑒𝑜𝓈𝒾𝒹𝒶𝑒! ›

girls generation
24

@MrTaechu believe in taeny,future family,girls assume that love,girls'generation,  

Superthumb
//yoongiisbae//
//yoongiisbae//
@minyoongiisbae  
30

@minyoongiisbae #believeinTaeNy 👭💕