Always on my mind, thinking of you next to me.

   @Xris