J.U.N.G.K.O.O.K

- Ediciones de Bangtan Sonyeondan -

✎. . . Kim Namjoon • Kim Seokjin
Kim Taehyung • Jung Hoseok
Jeon Jungkook • Park Jimin
Min Yoongi . . . ↳ B T S

Credito al artista~

Pɪᴄᴛᴜʀᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴋᴏʀᴇᴀɴ ʙᴏʏ ɢʀᴏᴜᴘ ʙᴛs
Kɪᴍ Sᴇᴏᴋᴊɪɴ
Mɪɴ Yᴏᴏɴɢɪ
Jᴜɴɢ Hᴏsᴇᴏᴋ
Kɪᴍ Nᴀᴍᴊᴏᴏɴ
Pᴀʀᴋ Jɪᴍɪɴ
Kɪᴍ Tᴀᴇʜʏᴜɴɢ
Jᴇᴏɴ Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ

❝please love the seven of us without leaving a member out❞
— kim taehyung [ 김태형 ]