Nourhanne Shishani, 28/august/1993.

Amman, Jordan    @NinaShishani