Vixx (Ravi ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥ )

Related topics

vixx ravi kpop Leo n ken hyuk Hongbin wonsik

❝ If only you are next to me,
I don't care if it's a nightmare. ❞
— Eternity, VIXX