Ÿøü Åņḋ ḹ Ẇḙrḙ Ṁḁḍë Øf Ġlåss , Ẅęʼḑ Ṅęvęr Ŀâst .

Los Angeles, California    @Mrs_Void