Tôi là gió mà gió thì phải được tự do

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/luubaotram