"Yesterday you said Tomorrow"

Washington    @LoveKnowsNoBounds