I rush into the secret house

wasteland    @KoffinZoya