Female. 24.

Glasgow    http://thelifeofaglasgowgirl.co.uk