Drag to reposition cover
@JhenniferKyenny;

@JhenniferKyenny;