13 years of age; love skating; takenn. <3

   @Hannah_Love143