Spanish otaku crazy for fashion and love :3

Spain!    http://gemitah.tumblr.com/