#Stan #Marshall Mathers #Slim Shady #B-Rabbit #EMINEM # Peace # No GOD No Peace,Know GOD Know Peace!

Detroit ,Michingan    @DenisaEminem